පලාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික – ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික – අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික – ශිල්පීය සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික මට්ටමේ (ශීල්පීය නොවන) සේවාවන් සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය 2006.01.01

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික මට්ටමේ (ශීල්පීය නොවන) සේවාවන් සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය 2006.01.01 (සංශෝධනය)

රා.ප.ච. 25/2014 යටතේ බඳවාගත් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික – ශිල්පීය සේවා ගණය සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි සෞඛ්‍ය පරිපාලක, වැඩ පරිපාලක, වෙළඳසැල් පරිපාලක හා ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන භාරකරු තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

පළාත් පාලන ආයතනවල පළමු පෙළ ගිනිභට, මූලික ගිනිභට හා ස්ථානභාර නිලධාරී තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ගිනි නිවිමේ සේවයේ ගිනිභට තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා මෝටර් යාන්ත්‍රික ගිනිභට තනතුරට උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පාලන ආයතනයන් හි පෙර පාසල් ගුරු තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් පාලන ආයතනයන් හි පුස්තකාලයාධිපති තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික මට්ටමේ (අර්ධ ශීල්පීය) සේවාවන් සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ සංශෝධිත සේවා ව්‍යවස්ථාව

ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි විශේෂ ශ්‍රේණියේ (ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී) බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශන නිලධාරි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ සංශෝධිත පරිපාටිය

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පුස්තකාලයාධිපති තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය

ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය (සංශෝධිත)

ආදායම් පරීක්ෂක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය 

ආදායම් පරීක්ෂක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය (සංශෝධනය)

පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

 

 

Loading