ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්) I ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2021(2023)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්) I ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2021(2023) . අයදුම්පත් භරගන්නා අවසාන දිනය 2023.07.25 වේ. ආවරණ ලිපිය බාගත කරන්න නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ ක්‍රීඩා පුහුණුකරු III ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා උසස් කිරීම – 2023

නිවේදනය අයදුම්පත භාගත...

ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික විද්‍යාඥ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

අයදුම්පත්‍ර භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2023.06.28 ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2023.06.28 වේ. ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ පාසල් දන්ත චිකිත්සක විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ පාසල් දන්ත චිකිත්සක විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත...

2013.06.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ ජනපද නිලධාරි බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියෙහි 13.3 ප්‍රකාරව ජනපද නිලධාරි I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සේවා පළපුරුද්ද හා කුසලතාවය මත ජනපද නිලධාරි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

සේවා පළපුරුද්ද හා කුසලතාවය මත ජනපද නිලධාරි විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත...