ඌව පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයේ හැන්සාඩ් සංස්කාරක III ශ්‍රේණියේ තනතුරට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත...

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග දින නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමනු ලැබේ.

මෙම කොමිෂන් සභාව මඟින් 2020 මාර්තු මස 28 වන දින පැවැත්වීමට සැලසුම්කර තිබු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ I වන ශ්‍රේණීයට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමනු ලැබේ. දැනට අයදුම්පත් කැදවා ඇති අනෙකුත් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගවල අයදුම්පත් භාර...

ඉංග්‍රීසි ගුරු බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2019.07.29 හා 2019.08.03 දින පැවැත්වේ.

ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල මාධ්‍ය හා ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය දුෂ්කර සහ අති දුෂ්කර පාසල්වල ඉංග්‍රීසි විෂයෙහි පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් හා දෑ අවුරුදු ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමට අදාල සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරිමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2019.07.29 හා 2019.08.03 යන දිනවල දි...