ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2023 – ප්‍රවේශ පත්‍ර (Admission) ලබා දීම

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2023.09.16  දින බදුල්ල හා මොණරාගල නගර වල දී පැවැත්වෙන අතර, ඊට අදාළ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර විද්‍යුත් තැපෑල (Email) මඟින් අපේක්ෂකයින් වෙත එවීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට...

ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 ( ஊவா மாகாண சபை பாடசாலைகளில் நிலவும் சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழி மூல ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்காக இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3 ஆம் வகுப்பின் 1 (அ) தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சை – 2023)

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2023.09.18 වේ. (The closing date of applications will be 18th September 2023.) නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත කරන්න   Download the Announcement Download the Application   அறிவித்தலை தரவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பப்படிவத்தை...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ පාසල් දන්ත චිකිත්සක විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ පාසල් දන්ත චිකිත්සක විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත...

ඌව පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයේ හැන්සාඩ් සංස්කාරක III ශ්‍රේණියේ තනතුරට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත...

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග දින නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමනු ලැබේ.

මෙම කොමිෂන් සභාව මඟින් 2020 මාර්තු මස 28 වන දින පැවැත්වීමට සැලසුම්කර තිබු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ I වන ශ්‍රේණීයට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමනු ලැබේ. දැනට අයදුම්පත් කැදවා ඇති අනෙකුත් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගවල අයදුම්පත් භාර...

ඉංග්‍රීසි ගුරු බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2019.07.29 හා 2019.08.03 දින පැවැත්වේ.

ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල මාධ්‍ය හා ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය දුෂ්කර සහ අති දුෂ්කර පාසල්වල ඉංග්‍රීසි විෂයෙහි පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් හා දෑ අවුරුදු ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමට අදාල සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරිමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2019.07.29 හා 2019.08.03 යන දිනවල දි...