ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II හා I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023- අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම

ஊவா மாகாண சபை அரசாங்க சேவையின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையின்  I மற்றும் II தரத்தின் உத்தியோகத்தர்களுக்கான இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வினைத்திறன்காண் தடைப்பரீட்சை – 2023 අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2023.12.01 දින දීර්ඝ කිරීමේ...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II හා I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023

ஊவா மாகாண சபை அரசாங்க சேவையின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையின்  I மற்றும் II தரத்தின் உத்தியோகத்தர்களுக்கான இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வினைத்திறன்காண் தடைப்பரீட்சை – 2023 මාර්ගගත දත්ත පත්‍රිකාවටද (online form) ඉල්ලා ඇති තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්යය වන අතර එහිදී...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරී (සිවිල්) III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය – 2023 – අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරී (සිවිල්) III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය – 2023 – අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය – 2023.10.20 නිවේදනය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III, II හා I ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III, II හා I ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 නිවේදනය / Announcement අයදුම්පත / Application අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය –...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III, II හා I ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III, II හා I ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 නිවේදනය අයදුම්පත/Application අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය –...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2023 – ප්‍රවේශ පත්‍ර (Admission) ලබා දීම

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2023.09.16  දින බදුල්ල හා මොණරාගල නගර වල දී පැවැත්වෙන අතර, ඊට අදාළ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර විද්‍යුත් තැපෑල (Email) මඟින් අපේක්ෂකයින් වෙත එවීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට...