සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුරේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – ප්‍රතිඵල ලේඛනය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුරේ III වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – ප්‍රතිඵල ලේඛනය   විභාග දිනය – 2021.02.20   සටහන : මෙම විභාගයෙන් සමත් අයදුම්කරුවන් සඳහා සුදුසුකම්...

2021.03.30 දින පැවැත්වීමට නියමිත වූ පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානෝත්සවය එදින නොපැවැත්වෙන අතර, එය 2021.04.02 දින පැවැත්වේ.

2021.03.30 දින පැවැත්වීමට නියමිත වූ පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානෝත්සවය එදින නොපැවැත්වෙන අතර, එය 2021.04.02 දින පෙරවරු 9.30 ට ඌව පළාත් සභා පුස්තකාල ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වේ. ඒ අනුව එදිනට සහභාගි වන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. වැඩිදුර විමසීම්...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2020 විභාග ප්‍රතිඵල

සටහන මෙම ප්‍රතිඵල ලේඛනය 2021.02.18 දින සිට දින 30 ක කාලයක් ඇතුලත භාගත කිරිම හෝ මුද්‍රණය කර ගත හැකි අතර දින 30ක කාලයකින් පසුව භාගත කිරිම හෝ මුද්‍රණය කර ගත නොහැක.   විභාග ප්‍රතිඵල...

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III වන ශ්‍රේණිය සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2010 (I) 2020 විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III වන ශ්‍රේණිය සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2010 (I) 2020 ආවරණ ලිපිය – [DOWNLOAD] ප්‍රතිඵල ලේඛනය –...

සත්ව සංවර්ධන උපදේශක III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය 2021.02.20 දින පැවැත්වේ.

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය 2020 (2021)  2021.02.20 දින පැවැත්වේ. (ඌව පළාතේ අයදුම්කරුවන් සඳහා...