ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කනිෂ්ඨ සේවකයින් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය -2019 (2020)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කනිෂ්ඨ සේවකයින්, ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය -2019 (2020) නිවේදනය   Download  අයදුම්පත   Download ආවරණ ලිපිය  ...

ඌව පළාතේ පළාත් පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ඌන සේවා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම – 2019

ඌව පළාත් සභා‍ රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිය බඳවාගැනීමට අදාළ සුදුසුකමක් නොවන ස්ථීර විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරුවල සේවය කරන උපාධිධාරීන් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1(අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම -2019 අයදුම්පත් කැදවීමේ නිවේදනය      Download ආදර්ශ අයදුම්පත  ...

අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විභාගය – 2019

ඌව පළාත් සභාවේ අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරි තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විභාගය – 2019 නිවේදනය හා අයදුම්පත  Download...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කනිෂ්ඨ සේවකයින් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය -2018 (2019)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කනිෂ්ඨ සේවකයින්, ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය -2018 (2019) තරඟ විභාග නිවේදනය සිංහල (Sinhala)  Download සීමිත තරඟ විභාග අයදුම්පත සිංහල (Sinhala)  Download තරඟ විභාග නිවේදනය දෙමළ...

කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධිශ්‍රේණියට උසස් කිරිම සඳහා වන තරඟ විභාගය  – 2018 (2019)

ඌව පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධිශ්‍රේණියට උසස් කිරිම සඳහා වන තරඟ විභාගය  – 2018 (2019) සීමිත තරඟ විභාග අයදුම්පත  Download කුසලතා පදනම මත උසස් කිරිමේ තරඟ විභාග අයදුම්පත (MERIT)...

ආදායම් පරීක්ෂක lll ශ්‍රේණිය තනතුර සඳහා අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් බඳවා ගැනීම – 2019

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායම් පරීක්ෂක lll ශ්‍රේණිය තනතුර සඳහා අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් බඳවා ගැනීම – 2019 නිවේදනය Download අයදුම්පත...