ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 ( ஊவா மாகாண சபை பாடசாலைகளில் நிலவும் சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழி மூல ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்காக இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3 ஆம் வகுப்பின் 1 (அ) தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சை – 2023)

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2023.09.18 වේ. (The closing date of applications will be 18th September 2023.) නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත කරන්න   Download the Announcement Download the Application   அறிவித்தலை தரவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பப்படிவத்தை...

ஊவா மாகாண சபை அரசாங்க சேவையின் பதவி வெற்றிடங்களுக்காக ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் (திறந்த)

ஊவா மாகாண சபை அரசாங்க சேவையின் பதவி வெற்றிடங்களுக்காக ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் (திறந்த) ஆட்சேர்ப்பு பரீட்சை விரிவான அறிவத்தல்   [பதிவிறக்கம் செய்க ] விண்ணப்பப்படிவம் 1. தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் (சிவில்/மின்/இயந்திரம்) 2. தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் (அளவு மதிப்பீட்டாளர்) 3....

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත)

විස්තරාත්මක නිවේදනය —> [භාගත කරන්න] අයදුම්පත් 1. කාර්මික නිලධාරී (සිවිල් / විදුලි / යාන්ත්‍රික) 2. කාර්මික නිලධාරී (ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ) 3. සැලසුම් ශිල්පී – පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණීය 4. ජනපද නිලධාරී III ශ්‍රේණිය 5. වාට්ටු ලිපිකාරිණි III ශ්‍රේණිය 6. සම්බාහනකරු...

ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය – 2020

ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය – 2020 අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය – 2020.12.30 තරඟ විභාගය 2021 ජනවාරි මාසයේදී පවත්වනු ලැබේ. සිංහල නිවේදනය හා අයදුම්පත – [භාගත කරන්න/Download]...

සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුරේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය ‍සේවයේ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුරේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2020.10.29 දින වේ.   නිවේදනය හා අයදුම්පත – සිංහල නිවේදනය හා අයදුම්පත – දෙමළ...

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ – III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2020

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ – III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2020 අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2020.10.29 නිවේදනය හා අයදුම්පත – සිංහල නිවේදනය හා අයදුම්පත – දෙමළ මාර්ගගත ක්‍රමයට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම...