ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක තනතුරට උසස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය හා අයදුම්පත භාගත කරන්න විස්තරාත්මක ලකුණු දීමේ පරිපාටිය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය හා අයදුම්පත භාගත කරන්න   සංශෝධනය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ගිනි නිවීම් සේවා ඒකකයන්හි නිලධාරීන්ගේ උසස්වීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම

අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2022.12.09 දින දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබේ.   අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත කරන්න දින දීර්ඝ...

ඌව පළාත් ආදායම් කොමසාරිස් තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2022

ඌව පළාත් ආදායම් කොමසාරිස් තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2022.11.10 දින දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබේ. දින දීර්ඝ කිරීම   නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත කරන්න උපලේඛන අංක 1 හා උපලේඛන අංක 2 භාගත කරන්න...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022 අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2022.10.20 දින වේ.   ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත...

ඌව පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයේ හැන්සාඩ් සංස්කාරක III ශ්‍රේණියේ තනතුරට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත...