ඌව පළාත් ආදායම් කොමසාරිස් තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම – 2022

ඌව පළාත් ආදායම් කොමසාරිස් තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2022.10.20 දින වේ.   නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත කරන්න උපලේඛන අංක 1 හා උපලේඛන අංක 2 භාගත කරන්න...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022 අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2022.10.20 දින වේ.   ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත...

ඌව පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයේ හැන්සාඩ් සංස්කාරක III ශ්‍රේණියේ තනතුරට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම (සීමිත) – 2021

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පවතින පහත සඳහන් තනතුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථීර තනතුරු දරණ සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන්ගෙන් 2021.06.18 දින දක්වා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. 1. කාර්මික නිලධාරී (සිවිල්/විදුලි) පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණිය (දෙවසරක පුහුණු...