ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 ( ஊவா மாகாண சபை பாடசாலைகளில் நிலவும் சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழி மூல ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்காக இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3 ஆம் வகுப்பின் 1 (அ) தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சை – 2023)

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2023.09.18 වේ. (The closing date of applications will be 18th September 2023.) නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත කරන්න   Download the Announcement Download the Application   அறிவித்தலை தரவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பப்படிவத்தை...

2023.05.27 දින පැවති ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවාස නිලධාරි II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන සීමිත තරඟ විභාගය සමත් නිලධාරින්ගේ ප්‍රතිඵල ලේඛණය – 2022 (2023)

2023.05.27 දින පැවති ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවාස නිලධාරි II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන සීමිත තරඟ විභාගය – 2022 (2023) – විභාගය සමත් නිලධාරින්ගේ ප්‍රතිඵල ලේඛණය බාගත කර ගැනීම සඳහා ප්‍රතිඵල ලේඛණය බාගත කරන්න...

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී අධි ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2023 (විභාගය පැවැත්වෙන දිනයන්)

නිවේදනය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවාස නිලධාරී II වන ශ්‍රේණියට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2023

අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2023.03.10 දින දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබේ. නව ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න සංශෝධිත නිවේදනය භාගත කරන්න සංශෝධිත අයදුම්පත භාගත කරන්න   ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත කරන්න...

කුසලතා පදනම මත ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී තනතුරේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා වන තරඟ විභාගය – 2023

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2023.01.27 දින වේ. ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී අධි ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2023

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2023.01.27 දි වේ. ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත කරන්න...