ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ ගොවිපල කම්කරු තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික මට්ටමේ (ශිල්පීය නොවන) දිස්පැන්සරි කම්කරු තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

Download සංශෝධන 1 භාගත...

සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය...