පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පාලන ආයතනයන් හි පෙර පාසල් ගුරු තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පාලන ආයතනයන් හි පෙර පාසල් ගුරු තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය [භාගත...