ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ II සහ I ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022 – විභාග ප්‍රතිඵල

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න I ශ්‍රේණියේ විභාග ප්‍රතිඵල භාගත කරන්න II ශ්‍රේණියේ විභාග ප්‍රතිඵල භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2022 – විභාග ප්‍රතිඵල

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න විභාග ප්‍රතිඵල භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා පුහුණුකරු III ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2022 – විභාග ප්‍රතිඵල

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න විභාග ප්‍රතිඵල භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III හා II ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022 – විභාග ප්‍රතිඵල

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න   සත්ත්ව සංවර්ධන උපදේශක III ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල   සත්ත්ව සංවර්ධන උපදේශක II ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල   කාර්මික නිලධාරී සිවිල්/විදුලි/යාන්ත්‍රික සහ ප්‍රමාණ සමීක්ෂක III ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල   කාර්මික...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2022 – විභාග ප්‍රතිඵල

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2022 – විභාග ප්‍රතිඵල

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත...