ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදේශක (පේෂකර්ම/ වඩු/ මැහුම්) III ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023 – විභාග ප්‍රතිඵල

විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛණය සහ ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ප්‍රතිඵල ලේඛණය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මැහුම් උපදේශිකා II ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2023.03.03 දින වේ. නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදේශක (පේෂකර්ම) හා උපදේශක (වඩු) තනතුරුවල III, II හා I ශ්‍රේණි සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2023.02.28 වේ. නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත කරන්න සංශෝධනය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණ) III ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2023.02.28 දින වේ. නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා පුහුණුකරු II ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2023.02.28 දින වේ. නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2023.02.28 දින වේ. නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත...