ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III, II හා I ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III, II හා I ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 නිවේදනය / Announcement අයදුම්පත / Application අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය –...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III, II හා I ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III, II හා I ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023 නිවේදනය අයදුම්පත/Application අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය –...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු විභාගය – 2023

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2023.08.04 නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි සෞඛ්‍ය පරිපාලක, වැඩ පරිපාලක, වෙළඳසැල් පරිපාලක හා ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන භාරකරු III හා II ශ්‍රේණි සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2023.08.04 නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023

අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2023.06.30 වේ. – விண்ணப்பப்படிவம் பெற்றுக்கொள்ளும் இறுதித் திகதி 2023.06.30 ஆகும் නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත භාගත කරන්න அறிவித்தலை தரவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பப்படிவத்தை தரவிறக்கம் செய்ய...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්/ විදුලි/ යාන්ත්‍රික) II ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019 (I) (2023) – විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීම

අයදුම්පත් භාරගැනීමේ අවසන් දිනය 2023.06.27   දින දීර්ඝ කිරීමේ නිවේදනය භාගත...