ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III , II හා I වන ශ්‍රේණියේ රියදුරන් සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2020

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III , II හා I වන ශ්‍රේණියේ රියදුරන් සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2020   නිවේදනය [ View / Download ] අයදුම්පත [ View / Download...

ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මැහුම් උපදේශිකා තනතුරු සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මැහුම් උපදේශිකා තනතුරු සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැදවීමේ අවසන් දිනය 2020.05.26 වන තෙක් දීර්ඝ කරන ලද බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි. නිවේදනය [ View / Download...

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග දින නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමනු ලැබේ.

මෙම කොමිෂන් සභාව මඟින් 2020 මාර්තු මස 28 වන දින පැවැත්වීමට සැලසුම්කර තිබු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ I වන ශ්‍රේණීයට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමනු ලැබේ. දැනට අයදුම්පත් කැදවා ඇති අනෙකුත් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගවල අයදුම්පත් භාර...

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ I , II සහ III වන ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2020

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ I වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2020 නිවේදනය [ View / Download ] අයදුම්පත [ View / Download ] ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ II වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්...

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2013(I) 2020 නිවේදනය View අයදුම්පත View...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ I වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2015 (I) 2019

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ I වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2015 (I) 2019 නිවේදනය Download අයදුම්පත...