ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ II සහ III වන ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2021

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ II වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2021 අයදුම්පත – [ View / Download ] ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2021 අයදුම්පත...

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ සහ II ශ්‍රේණියේ නිලධරයින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2018 (2020)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ සහ II ශ්‍රේණියේ නිලධරයින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2018 (2020) ආවරණ ලිපිය – [භාගත කරන්න]  අයදුම්පත්‍රය – [භාගත කරන්න] ...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III , II හා I වන ශ්‍රේණියේ රියදුරන් සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2020

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III , II හා I වන ශ්‍රේණියේ රියදුරන් සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2020   නිවේදනය [ View / Download ] අයදුම්පත [ View / Download...

ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මැහුම් උපදේශිකා තනතුරු සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මැහුම් උපදේශිකා තනතුරු සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැදවීමේ අවසන් දිනය 2020.05.26 වන තෙක් දීර්ඝ කරන ලද බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි. නිවේදනය [ View / Download...

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග දින නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමනු ලැබේ.

මෙම කොමිෂන් සභාව මඟින් 2020 මාර්තු මස 28 වන දින පැවැත්වීමට සැලසුම්කර තිබු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ I වන ශ්‍රේණීයට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමනු ලැබේ. දැනට අයදුම්පත් කැදවා ඇති අනෙකුත් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගවල අයදුම්පත් භාර...

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ I , II සහ III වන ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2020

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ I වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2020 නිවේදනය [ View / Download ] අයදුම්පත [ View / Download ] ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ II වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්...