ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ තෘතීය සේවා මට්ටමේ 2 වන පන්තියේ II ශ්‍රේණිය සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ තෘතීය සේවා මට්ටමේ 2 වන පන්තියේ II ශ්‍රේණිය සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අරක්කැමි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය...

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධරයින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2018(2020) – ප්‍රතිඵල ලේඛනය-

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධරයින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2018(2020) – ප්‍රතිඵල ලේඛනය-...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත සේවා ගණයේ මනෝ උපදේශක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත සේවා ගණයේ මනෝ උපදේශක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය...

ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පී විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අතුරු වෛද්‍ය සේවා ගණයේ මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පී විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය...