පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික – ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික – ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය භාගත...

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධරයින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2018(2020) – ප්‍රතිඵල ලේඛනය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධරයින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2018(2020) – ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්මික නිලධාරීන් (සිවිල්/ යාන්ත්‍රික) සඳහා පවත්වනු ලබන ලිඛිත විභාගය – 2010(2019) ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීම.

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්මික නිලධාරීන් (සිවිල්/ යාන්ත්‍රික) සඳහා පවත්වනු ලබන ලිඛිත විභාගය – 2010(2019) ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීම. නිවේදනය හා අයදුම්පත – [Download]  ...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021 නිවේදනය – [Download] අයදුම්පත – [Download]  ...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කණිෂ්ඨ සේවකයින් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය -2018(2021) ප්‍රතිඵල ලේඛණය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කණිෂ්ඨ සේවකයින් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය -2018(2021) – පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව අනුව සම්මුඛ පරික්ෂණය සදහා සුදුසුකම් ලබන අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය...