පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පාලන ආයතනයන් හි පෙර පාසල් ගුරු තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පාලන ආයතනයන් හි පෙර පාසල් ගුරු තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය [භාගත...

සංවර්ධන නිලධාරි සේවා ව්‍යවස්ථාව හා සංශෝධන

වැඩසටහන් නිලධාරී සේවා ව්‍යවස්ථාව 10/2012 සංවර්ධන නිලධාරි ‍සේවා ව්‍යවස්ථාවට අදාලව  2012-09-07 දින නිකුත් කර ඇති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය 10-2012(i) 10-2012-ii 10-2012-iii 10-2012-iv 07/2014 ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ සංවර්ධන නිලධාරි සේවාවට අන්තර්ග්‍රහණය...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2020 විභාග ප්‍රතිඵල

සටහන මෙම ප්‍රතිඵල ලේඛනය 2021.02.18 දින සිට දින 30 ක කාලයක් ඇතුලත භාගත කිරිම හෝ මුද්‍රණය කර ගත හැකි අතර දින 30ක කාලයකින් පසුව භාගත කිරිම හෝ මුද්‍රණය කර ගත නොහැක.   විභාග ප්‍රතිඵල...