සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2015 (II) (2019) විභාග ප්‍රතිඵල

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2015 (II) (2019) විභාගය පැවැත්වූ දිනය – 2019.11.30   ආවරණ ලිපිය      – Download PDF ප්‍රතිඵල ලේඛනය – Download...

කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී III වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2013 (I) 2020

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිළධාරී III වැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2020.09.19 දින...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III , II හා I වන ශ්‍රේණියේ රියදුරන් සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2020

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III , II හා I වන ශ්‍රේණියේ රියදුරන් සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2020   නිවේදනය [ View / Download ] අයදුම්පත [ View / Download...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කනිෂ්ඨ සේවකයින් ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය -2019 (2020)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කනිෂ්ඨ සේවකයින්, ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය -2019 (2020) නිවේදනය   Download  අයදුම්පත   Download ආවරණ ලිපිය  ...

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික මට්ටමේ ශීල්පීය සේවාවන් සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ සංශෝධිත සේවා ව්‍යවස්ථාව

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික මට්ටමේ ශීල්පීය සේවාවන් සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ සංශෝධිත සේවා ව්‍යවස්ථාව...