ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2020 විභාග ප්‍රතිඵල

සටහන මෙම ප්‍රතිඵල ලේඛනය 2021.02.18 දින සිට දින 30 ක කාලයක් ඇතුලත භාගත කිරිම හෝ මුද්‍රණය කර ගත හැකි අතර දින 30ක කාලයකින් පසුව භාගත කිරිම හෝ මුද්‍රණය කර ගත නොහැක.   විභාග ප්‍රතිඵල...

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ II සහ III වන ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා වු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2021

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ II වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2021 අයදුම්පත – [ View / Download ] ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2021 අයදුම්පත...

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III වන ශ්‍රේණිය සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2010 (I) 2020 විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III වන ශ්‍රේණිය සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2010 (I) 2020 ආවරණ ලිපිය – [DOWNLOAD] ප්‍රතිඵල ලේඛනය –...