ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ III වන ශ්‍රේණියට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම – 2022 අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2022.10.20 දින වේ.   ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් පරීක්ෂක තනතුර සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් පරීක්ෂක තනතුර සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022 අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2022.10.07 දින වේ.   නිවේදනය භාගත කරන්න   අයදුම්පත්‍රය භාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ III, II හා I වන ශ්‍රේණියේ රියදුරන් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ III, II හා I වන ශ්‍රේණියේ රියදුරන් සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022.09.29 හා 30 යන දෙදින තුළ ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ දී පැවැත් වේ. අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රවේශපත්‍ර අදාළ සේවා ස්ථානවලට තැපෑලෙන්...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II හා I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ II හා I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග 2022.10.01 වන දින බ/ ඌව මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත් වේ. අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රවේශපත්‍ර අදාළ සේවා ස්ථානවලට තැපෑලෙන් යොමු කරනු ඇත....

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළව අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේදී නිවැරදි නිර්දේශ ලබා ගැනීම සඳහා උපදෙස්

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් යොමු කිරීමේදී ඔබගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනුව නඩත්තු වන කාර්යාලයෙන්, “ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය” ලබා ගන්නා ලෙසත්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නිර්දේශයන්ද සහිතව...