ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා පුහුණුකරු තනතුර සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රීඩා පුහුණුකරු තනතුර සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022 අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය – 2022.08.26 දින වේ. නිවේදනය භාගත කරන්න   අයදුම්පත භාගත...

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම – 2022

2022.08.01 දින මෙම වෙබ් අඩවියෙහි පළ කරන ලද නිවේදනයෙහි සඳහන් වූ පුරප්පාඩු ලේඛනය, ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් නැවත දැනුම් දුන් පරිදි සංශෝධනය කරනු ලැබූ අතර සංශෝධිත විෂය පුරප්පාඩු ලේඛනය, සංශෝධිත පාසල් පුරප්පාඩු ලේඛනය හා සංශෝධිත අයදුම්පත පහතින් දැක්වේ. ( මේ වන විට...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ හා කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ හා කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2022 බාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2022

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2022 අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2022.07.08 දින වේ. අභ්‍යන්තර නිවේදනය භාගත කරන්න   අයදුම්පත්‍රය භාගත...