ඌව පළාතේ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය – 2023 ( ஊவா மாகாண சபை பாடசாலைகளில் நிலவும் சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழி மூல ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்காக இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3 ஆம் வகுப்பின் 1 (அ) தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சை – 2023)

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2023.09.18 වේ. (The closing date of applications will be 18th September 2023.) නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත කරන්න   Download the Announcement Download the Application   அறிவித்தலை தரவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பப்படிவத்தை...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු විභාගය – 2023

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2023.08.04 නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි සෞඛ්‍ය පරිපාලක, වැඩ පරිපාලක, වෙළඳසැල් පරිපාලක හා ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන භාරකරු III හා II ශ්‍රේණි සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2023

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2023.08.04 නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ තක්සේරුකරු තනතුර සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2023

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2023.07.28 වේ. නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්) I ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2021(2023)

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්) I ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2021(2023) . අයදුම්පත් භරගන්නා අවසාන දිනය 2023.07.25 වේ. ආවරණ ලිපිය බාගත කරන්න නිවේදනය බාගත කරන්න අයදුම්පත බාගත...