ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම ஊவா மாகாண அரசாங்க சேவையின் இலங்கை ஆசிாியா் சேவையின் 3-1 (அ) தரத்திற்கு ஆட்சோ்ப்பு செய்தல் Download Letter – Sinahala List – Sinahala List –...

කුසලතා පදනම මත කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා වන තරග විභාගය 2017 (2018)

කුසලතා පදනම මත කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා වන තරග විභාගය 2017 (2018) විභාගය පැවැත්වූ දිනය 2018-03-25 Download...

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ හා II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2016(II) (2017)

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ හා II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2016(II) (2017) විභාග දිනය 2017-12-09 Download...