ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ ද්විතීය සේවා ගණයේ III පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ ද්විතීය සේවා ගණයේ III පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019 Download...

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම – 2018

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම – 2018 Download [PDF] – Sinhala Details Download [PDF] – Sinhala Application Download [PDF] – Tamil. Details and...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය ‍සේවයේ ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මැහුම් උපදේශිකා III ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය – 2018

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය ‍සේවයේ ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මැහුම් උපදේශිකා III ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය – 2018 Download [PDF] – Sinhala Download [PDF] –...

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම ஊவா மாகாண அரசாங்க சேவையின் இலங்கை ஆசிாியா் சேவையின் 3-1 (அ) தரத்திற்கு ஆட்சோ்ப்பு செய்தல் Download Letter – Sinahala List – Sinahala List –...

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම Download...