ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ

නිල වෙබ් අඩවියට සපැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපගේ කැපවීම

අවංකව, ප්‍රඥාවන්තව, ආචාර සම්පන්නව, අවබෝධයෙන් යුක්තව, විෂය මූලිකව හා අපක්ෂපාතීව, විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව වගකීමෙන්, අප්‍රමාදව, කාර්යක්ෂමව හා සඵලතාවයෙන් ලබා දීමට කැපවී සිටින්නෙමු.

අපගේ දැක්ම

කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුත් ඵලදායී පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයක්

අපගේ මෙහෙවර

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයට අවශ්‍ය මානව සම්පත කාර්යක්ෂමව මාණ්ඩලීකරණය කිරීම තුළින් නිර්මාණශීලි, නිවැරදි ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් තෘප්තිමත් පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයක් නිර්මාණය කිරීම