2023.05.27 දින පැවති ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවාස නිලධාරි II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන සීමිත තරඟ විභාගය – 2022 (2023) – විභාගය සමත් නිලධාරින්ගේ ප්‍රතිඵල ලේඛණය බාගත කර ගැනීම සඳහා

ප්‍රතිඵල ලේඛණය බාගත කරන්න

 

Loading