රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීම – ‍2020 යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන් ස්ථීර පදනමින් ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට පත් කිරීම

කැඳවීමේ ලිපිය භාගත කරන්න ආකෘති පත්‍රය භාගත කරන්න බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය භාගත කරන්න මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය භාගත කරන්න බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මුල් ලේඛනයේ නම සඳහන් නොවූ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මුල් ලේඛනයේ නම සඳහන් නොවූ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය