රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීම – ‍2020 යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන් ස්ථීර පදනමින් ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට පත් කිරීම – 2022.05.30 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත සම්මුඛ පරීක්ෂණය

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ආකෘති පත්‍රය භාගත කරන්න සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

 

 

 41 total views,  1 views today