රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීම – ‍2020 යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන් ස්ථීර පදනමින් ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට පත් කිරීම – 2022.04.20 හා 21 දින පැවැත්වීමට නියමිත සම්මුඛ පරීක්ෂණ

කැඳවීමේ ලිපිය භාගත කරන්න

 

ආකෘති පත්‍රය භාගත කරන්න

 

සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය භාගත කරන්න

Loading