2020 යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන් ස්ථීර පදනමින් ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට පත් කිරීම – 2022.04.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පත්වීම් ලබා දීමට නියමිත අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය හා ආවරණ ලිපිය

 

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න නාම ලේඛනය භාගත කරන්න

 57 total views,  1 views today