රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන් රැකියාගත කිරීම – 2020 යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන් ස්ථීර පදනමින් ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට පත් කිරීම සඳහා පැවැති සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් පත් වීමක් ලැබීමට නිර්දේශිත බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය හා ආවරණ ලිපිය

නාම ලේඛනය භාගත කරන්න ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න