ඌව පළාතේ සිංහල මාධ්‍යය පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්කරුවන් තෝරාගැනීමට අදාලව එක් එක් පාසල සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ලබාගත් කඩඉම් ලකුණු       View

 43 total views,  1 views today