ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය 2020 (2021)  2021.02.20 දින පැවැත්වේ.

(ඌව පළාතේ අයදුම්කරුවන් සඳහා පමණි)

Loading