ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය ‍සේවයේ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුරේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2020.10.29 දින වේ.

 

 

Loading