ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය ‍සේවයේ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුරේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2020.10.29 දින වේ.

 

 

 79 total views,  2 views today