ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී  සේවයේ I වන හා II කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්විභාග අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2019.06.24 වැනි දින දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබේ.

නිවේදනය මෙතනින් භාගත කරගන්න

Loading