සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ 1 වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2015 (I) 2017 (2018)
  • විෂයය අංක 01 – කාර්යාල ක්‍රම
  • විෂයය අංක 02 – ගිණුම් ක්‍රම
  • විෂයය අංක 03 – පරිගණක පරීක්ෂණය

Results Sheet    Download PDF

Loading