ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2015 (II) 2019
නිවේදනය හා අයදුම්පතDownload
2019.04.26 දිනැති අංක 2121 ගැසට්පත්‍රය Download  

 74 total views,  1 views today