ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ සහ II ශ්‍රේණියේ නිලධරයින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2018 (2020)

ආවරණ ලිපිය – [භාගත කරන්න] 

අයදුම්පත්‍රය – [භාගත කරන්න] 

 

Loading