ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධරයන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2017 – II (2019) ප්‍රතිඵල ලේඛනය හා ආවරණ ලිපිය

Loading