ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධරයන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල – 2017 ( I ) ( 2018 )

විභාගය පැවැත්වූ දිනය 2018.09.23

Results Sheet   Download pdf