ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි- කාර්මික නිලධාරී(සිවිල්/විදුලි/යාන්ත්‍රික)

[භාගත කරන්න]

Loading