ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ගිනි නිවිමේ ඒකකයේ පළමුපෙළ ගිනිභට තනතුර / ගිනිභට තනතුරේ III පන්තිය, II පන්තිය / මොටර් යාන්ත්‍රික ගිනිභට තනතුරේ III පන්තිය ,II පන්තිය සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග – 2019

අයදුම්පත Download

නිවේදනය Download

 

Loading