මාර්ගගත අයදුම්පත් (Online)

වැදගත්:

විභාගයට අදාළ මාර්ගගත අයදුම්පත පිරවීම සඳහා වන උපදෙස් නිසි ආකාරව පිළිපදිමින් අයදුම්පත සම්පූර්ණ කල යුතු අතර ඔබ විසින් නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර ලබා ගන්නා ලද අයදුම්පතේ මුද්‍රිත පිටපතෙහි  විභාග ගාස්තු ගෙවන ලද ලදුපත නිසි පරිදි අලවා  අයදුම්කරුගේ අත්සන යොදා “ඌව පළාත් සහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, අංක 14/4, පීලීපොතගම පාර, පිංඅරාව බදුල්ල ” වෙත ලියාපදිංචි තැපැල මඟින් යොමුකිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි.

 

  • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ – III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2020   අයදුම් කරන්න