ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ භාෂා පරිවරිතක (සිංහල/දෙමළ හා සිංහල/ඉංග්‍රීසී) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනිමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය හා සංශෝධන

පරිපාටිය – [Download]

සංශෝධන අංක 01 – [Download]

Loading