බඳවා ගැනීම් හා උසස් කිරිමේ පරිපාටි

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂක, වනිතා කටයුතු හා සමාජ සුභසාධන අමාත්‍යාංශය

අධ්‍යාපන, මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන, නීතිය හා සාමය, පළාත් පාලන, ඉඩම් සහ ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන හා ඉදිකිරිම් අමාත්‍යාංශය

කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂ්පාදන හා මිරිදිය ධීවර කටයුතු අමාත්‍යාංශය

මාර්ග සංවර්ධනය, නිවාස, ජලසම්පාදන, පාරිභෝගික කටයුතු හා සමුපකාර සහ ආහාර සැපයීම් හා බෙදා හැරීම් අමාත්‍යාංශය

    ක්‍රීඩා, යෞවන කටයුතු, සමාජ සුභසාධනය හා වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

    නි.ප්‍ර.ලේ පාලන

    නි.ප්‍ර.ලේ ඉංජිනේරු සේවා