ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පේෂකර්ම උපදේශක III ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් බඳවා ගැනීම – 2019

 

නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම්පත Download

Loading