ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පුස්තකාලයාධිපති සේවයේ III ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2019

 

නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම්පත Download

පුස්තකාලයාධිපති තනතුරේ පුරප්පාඩු පවතින ආයතන  [Download pdf]

Loading