ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පුස්තකාලයාධිපති සේවයේ III ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2019

නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම්පත                Download

නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම්පත ( දෙමළ ) Download

පුස්තකාලයාධිපති තනතුරේ පුරප්පාඩු පවතින ආයතන  [Download pdf]

Loading