ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විභාගය – 2020

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2021.01.12 දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබේ.

නිවේදනය – [භාගත කරන්න]

Loading