• ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි විශේෂ ශ්‍රේණියේ (ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී) බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය     Download