ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය (සංශෝධිත)

Download

Loading