ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පුස්තකාලයාධිපති තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය

Download