ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙර පාසල් ගුරු තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය

Download